Лесокултурни мероприятия
Лесокултурни мероприятия

През последното десетилетие Пениталес е залесила над 120 декара собствени тополови гори. Приоритетна цел за фирмата е изпълнението на лесокултурни дейности като отглеждането на резници в собствени разсадници и залесяването им.

Пениталес разполага с професионална техника за залесяването на фиданки и за по нататъшното изораване и окопаване на горските култури. Ежегодно екипът на фирмата залесява нови гори. Главният лесовъд инж.Пенко Стефанов е отговорник за двата официални разсадника на фирмата. Инж. Стефанов разполага с добре обучен и квалифициран екип, с който успяват да се грижат както за всички общински гори на Община Казанлък, така и за частните горски култури на фирмата. Лицензираният лесовъд на Пениталес Красимир Мушиков е главен отговорник за провеждането на прорежданията и прочистките в общинските гори, както и при необходимост за санитарни сечи.

Ежегодно Пениталес извършва дейността почистване на лесопарк „Тюлбето“ в гр.Казанлък. Включените дейности са почистване на главните алеи с дължина 1950м от болни и сухи дървета на територията на лесопарка, както и почистване на засегнатите площи и унищожаване на негодната за ползване дървесина. Отговорник за почистванията е лесничея на фирмата Димитър Кантарджиев.